Quản trị viên
14/09/2021

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

[English below]

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Tự thỏa thuận:

         -         Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý website myaloha.vn với người sử dụng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp luôn được ưu tiên

         -         Myaloha.vn và giảng viên luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của học viên liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua website Sàn TMĐT Myaloha.vn.

         -         Học viên có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng bài học không đúng với mô tả, thông tin bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản lý website Myaloha.vn, khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website Myaloha.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của học viên tùy theo mức độ, Myaloha.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

         -         Myaloha.vn có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan nhằm giải quyết việc tranh chấp đối với các bên liên quan. Trình tự, thời gian, thủ tục tự thỏa thuận sẽ được các bên thống nhất. Trong trường hợp không thể thống nhất thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật.

Đưa ra cơ quan pháp luật:

         -         Nếu có tranh chấp xảy ra giữa các người sử dụng trên Website Myaloha.vn với nhau, Ban quản lý sàn sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên để giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

         -         Trình tự, thời gian, thủ tục để giải quyết tại cơ quan pháp luật sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

         -         Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

         -         Myaloha.vn và giảng viên có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ học viên liên quan đến giao dịch tại Website.

         -         Khi phát sinh tranh chấp, Myaloha.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:

·        Bước 1: Học viên khiếu nại về bài học của giảng viên qua email: cskh@myaloha.vn, thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

·        Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc học viên của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của học viên, tùy theo tinh chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ học viên để giải quyết tranh chấp đó.

·        Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu học viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Học viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ALOHA

Địa chỉ: 362 DT 743, Khu phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0935989998

Email: cskh@myaloha.vn

         -         Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

         -         Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


[English version]

Dispute and complaint settlement process;

Self-agreement:


         - If there is a dispute between the management of the website myaloha.vn and the user, the parties will prioritize settlement in the form of an agreement, in case the agreement is not reached, the parties will resolve the dispute at competent state agency. However, in all cases, the agreement to resolve the dispute always takes precedence


         - Myaloha.vn and lecturers are always responsible for receiving and handling students' complaints related to transactions made through the Myaloha.vn e-commerce website.


         - Students have the right to submit complaints about the quality of the lesson not matching the description, the information being disclosed causing damage to them to the Management Board of the website Myaloha.vn, upon receiving these feedbacks, the management board website Myaloha.vn will confirm the information, the case is true as reflected by the student depending on the level, Myaloha.vn will take timely handling measures.


         - Myaloha.vn is responsible for providing relevant information to resolve disputes for related parties. The order, time and procedures for self-negotiation will be agreed upon by the parties. In case of disagreement, one of the parties has the right to bring the case to the legal authority.


Bring to the legal authority:


         - If a dispute occurs between users on the Myaloha.vn Website, the floor management board will act as a mediator for the parties to resolve the dispute by mediation, in case If the parties fail to reach an agreement with each other, the parties may settle the dispute at a competent state agency.


         - The order, time and procedures for settlement at legal agencies will comply with the provisions of Vietnamese law.


Dispute and complaint settlement process:


         - When a dispute or complaint arises, the aggrieved party will first contact the other party to complain, discuss and find a method of self-resolving on the basis of negotiation and conciliation.


         - Myaloha.vn and lecturers are responsible for receiving complaints and supporting students related to transactions at the Website.


         - When a dispute arises, Myaloha.vn promotes negotiation and mediation between the parties in order to maintain the member's trust in the service quality of the Website and follow the following steps:


Step 1: Students complain about the lecturer's lessons via email: cskh@myaloha.vn, members can report directly to the administrator.


Step 2: The Student Care Department of the Website will receive the student's complaints, depending on the nature and extent of the complaint, the Website will take specific measures to support the student to resolve the dispute. accept that.


Step 3: In the school that is beyond the capacity and authority of the Website, the administrator will ask the student to bring this case to the competent state agency for resolution according to the law.


Students submit complaints at:


ALOHA E-TRADE JOINT STOCK COMPANY


Address: 362 DT 743, Dong Thanh Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, Binh Duong Province, Vietnam


Phone: 0935989998


Email: cskh@myaloha.vn


         - Methods and tools for consumers to access and correct their personal data: Members have the right to self-check, update, correct or cancel their personal information by contacting the department. Webmasters do this.


         - Members have the right to submit complaints about confidential information, please contact the website's Administration Board. When receiving these feedbacks, we will confirm the information, in case it is true as reflected by the Member, depending on the extent, we will take timely handling measures.

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức