CHÍNH SÁCH

Áp dụng cho Giảng viên, Giáo viên tham gia dạy học trên nền tảng Myaloha


1. Các Giảng viên, Giáo viên có thể vào Myaloha để tạo lớp học không giới hạn. Miễn phí hoàn toàn.

2. Đối với các lớp học có thu phí: Có thể cài đặt tính năng thu phí đối với các lớp theo chu kỳ 1 lần, nữa tháng (15 ngày), 1 tháng (30 ngày)... Học phí của các học sinh tham gia lớp sẽ được chuyển vào tài khoản của Giảng viên, Giáo viên theo quy định thanh toán trên Myaloha. 

3. Tính năng trộn câu hỏi, trộn đáp án không giới hạn trong phần quản lý lớp học đối với tất cả tài khoản Giáo viên, Giảng viên.

4. Miễn phí thêm câu hỏi tự luận, trộn câu hỏi tự luận đối với các Giáo viên, Giảng viên có tổng số học viên trong các lớp học của mình tạo ra từ 50 học viên trở lên.


Trên đây là chính sách hỗ trợ chung dành cho Giáo viên, Giảng viên hoặc các cá nhân đang hoạt động đào tạo tập huấn trên Myaloha.vn, không giới hạn thời gian hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Marketing);

- Sản phẩm

- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Đã ký

 

 

 

 

Lê Thị Phương Tuyến