Kế hoạch

Kế hoạch

08/10/2020 Báo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH THỌ

 


Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thọ, ngày      tháng  3  năm 2021

  KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi tìm hiểu về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” của Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ


 Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Bình Thọ năm 2021.

Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về “bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn phường Bình Thọ cụ thể, như sau:


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức,chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, người lao động  và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường.

- Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân phường Bình Thọ, tập trung lãnh đạo và cổ vũ cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động và Nhân dân hoàn thành các công trình, dự án có ý nghĩa đối với thành phố Thủ Đức và phường Bình Thọ nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Việc tổ chức đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả; công tác khen thưởng kịp thời, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng thành tích.


II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN - HÌNH THỨC – NỘI DUNG

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn phường Bình Thọ. (Trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức hội thi)

2. Thời gian

- Nội dung tuyên truyền về hội thi được thông tin trên các trang (facebook, zalo, website…) của Phường từ ngày 30/3/2021 đến ngày 04/4/2021.

- Hội thi được tổ chức 02 đợt:

+ Đợt 1: từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút các ngày 9, 10, 11/4/2021.

+ Đợt 2: từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút các ngày 16, 17, 18/4/2021.

- Công bố kết quả: 26/4/2021 (trên các trang thông tin của Phường)

- Dự kiến trao giải: 28/4/2021.

3. Hình thức: Thi trắc nghiệm 20 câu (hai bộ đề thi khác nhau) trong thời gian 15 phút trên phần mềm Hội thi trực tuyến.

4. Nội dung thi:

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;


III. CÁCH XẾP HẠNG - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cách xếp hạng

- Thí sinh thực hiện đăng nhập và làm bài trên Trang dự thi trực tuyến do Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ lập.

- Căn cứ kết quả đánh giá của phần mềm, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho 16 bài dự thi đạt số điểm cao nhất (trong trường hợp tổng số điểm bằng nhau thì bài dự thi nào nộp về sớm nhất sẽ đạt giải) và 05 tập thể có số lượng thí sinh dự thi đông nhất.

2. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải nhất, trị giá 300.000 đồng.

- 02 Giải nhì, trị giá  250.000 đồng/giải

- 03 Giải ba, trị giá 200.000 đồng/giải.

- 10 Giải khuyến khích, trị giá 100.000 đồng/giải.

- 05 Giải tập thể, trị giá 200.000 đồng/giải.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Thành phần Ban Tổ chức

- Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND Phường, Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Thanh Tú, Thường trực khối vận phường, Phó ban;

- Bà Phan Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó ban;

- Ông Huỳnh Thanh Nhàn, Chủ tịch BCH Công đoàn phường, Thành viên;

- Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch UBMTTQ phường, Thành viên;

- Ông Chu Mạnh Tường, Chủ tịch Hội CCB phường, Thành viên;

- Bà Trần Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường, Thành viên;

- Bà Bùi Thị Oanh Tiếng, Bí thư Đoàn TN phường, Thành viên;

- Bà Đỗ Lê Thục Đoan, Công chức TP-HT phường, Thành viên.

2. Kinh phí thực hiện:

- Khen thưởng

+ 01 giải nhất                                                                     :   300.000 đồng.

+ 02 giải nhì                                                                      :   500.000 đồng.

+ 03 giải ba                                                                        :   600.000 đồng.

+ 10 giải khuyến khích                                                      : 1.000.000 đồng.

+ 05 giải tập thể                                                                 : 1.000.000 đồng.

- Chi hỗ trợ công tác soạn đề thi                                        :    500.000 đồng.

- Chi hỗ trợ phụ trách thực hiện trang hội thi trực tuyến    :    200.000 đồng.

- Chi công tác khác                                                           :    500.000 đồng.

                                Tổng                                                 : 4.600.000 đồng.

                                                      (Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)


V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

- Công chức Tư pháp – hộ tịch: xây dựng kế hoạch; phối hợp với đại diện Hội Luật gia thành phố soạn đề thi, đáp án; dự trù kinh phí tổ chức hội thi.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: hỗ trợ kinh phí tổ chức, vận động Ban Công tác Mặt trận khu phố và các hội viên tham gia hội thi.

- Đoàn thanh niên phường: Xây dựng Trang Hội thi trực tuyến, thực hiện đăng bài về hội thi trên các trang thông tin của Phường; tổng hợp kết quả hội thi, đề xuất khen thưởng cho các cá nhân đoạt giải; vận động đoàn viên tham gia hội thi.

- Công chức Tài chính - kế toán: chịu trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo chế độ công tác chi tiền khen thưởng; hỗ trợ công tác soạn đề thi, công tác xây dựng Hội thi trực tuyến và công tác khác theo quy định của pháp luật.

- Công chức Văn hóa – xã hội: triển khai về hội thi trên hệ thống loa phát thanh của Phường; hỗ trợ hội trường, maket, âm thanh trong buổi công bố và trao giải hội thi.

- Hội Cựu chiến binh, hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn phường và 04 khu phố: thực hiện triển khai, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia hội thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về “bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” của Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện Kế hoạch này./.Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp Quận;

- TT. Đảng ủy - HĐND - UBND phường;

- TT.UBMTTQ và các đoàn thể phường;

- Công an – Quân sự phường;

- Cấp ủy Chi bộ - BĐH 04 khu phố;

- Lưu: VT.                    

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Lê Hữu Nghị


 


 


BAN TỔ CHỨC

Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thọ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.