Thể lệ cuộc thi Cải cách hành chính

Thể lệ cuộc thi Cải cách hành chính

403 08/09/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CCHC HUYỆN VĨNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BTC-TL

Vĩnh Linh, ngày     tháng      năm 2020

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”. Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, công chức, viên chức, làm việc tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, UBND các xã thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh và người lao động đang sinh sống trên địa bàn huyện.

  - Lưu ý: Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban ra đề, Thư ký Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm không được tham gia cuộc thi này.

II. NỘI DUNG: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung các văn bản sau:

- Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

-  Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức viên chức.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc phát triển nhân lực công nghệ thông tin

- Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

- Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

 - Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

 - Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

III. HÌNH THỨC THI: Trực tuyến

1. Người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử của huyện http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/ chọn hội thi cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2020 sau đó đăng nhập vào gmail để tham gia cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

   2. Người dự thi phải điền đầy đủ các thông tin do Ban Tổ chức yêu cầu trước khi làm bài thi.

IV. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Phần trả lời trắc nghiệm

Người dự thi trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra, hệ thống website sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Ban Tổ chức sẽ thống kê kết quả sau khi kết thúc cuộc thi. Sau khi trả lời xong phần câu hỏi trắc nghiệm người dự thi dự đoán số lượt người tham gia cuộc thi.

2. Thời gian diễn ra cuộc thi

Cuộc thi bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 10/09/2020 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 25/09/2020.

3. Công bố kết quả cuộc thi

Công bố kết quả vào cuối tháng 9/2020, danh sách tập thể và người dự thi đạt giải được Ban Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

4. Cách thức chấm điểm

- Phần thi trả lời trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 50 câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng từ các phương án do Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng

 

được 2 điểm. Điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm là 100 điểm, xếp từ cao xuống thấp để xét giải.

- Phần câu hỏi dự đoán: Người dự thi đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người tham gia cuộc thi

Trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ căn cứ vào câu trả lời dự đoán số lượt người tham gia cuộc thi; nếu thí sinh dự thi có trùng câu trả lời dự đoán số lượt người tham gia cuộc thi thì căn cứ vào thời gian gửi bài thi trực tuyến.

Lưu ý: 1 người chỉ được đăng nhập và thi một lần,

5. Hình thức thưởng và trao giải

Ban tổ chức sẽ tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tập thể có nhiều cá nhân tham gia cuộc thi hoặc đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải và cá nhân trả lời đúng nhiều câu hỏi và trả lời gần đúng nhất số lượt người tham gia cuộc thi.

 1. Cơ cấu giải thưởng tập thể gồm:

- 03 Giải: Gồm Giấy chứng nhận giải và tiền thưởng 1.000.000 đồng/1giải.

 2. Cơ cấu giải thưởng cá nhân gồm:

- 01 Giải nhất: Gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 800.000 đồng/1giải.

- 01 Giải nhì: Gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 600.000 đồng/1giải.

- 01 Giải ba: Gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 400.000 đồng/1giải.

- 03 Giải khuyến khích: Gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 300.000 đồng/1giải.

      V. VI PHẠM THỂ LỆ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Ban Tổ chức không trao giải cho người dự thi trong trường hợp:

- Người dự thi có thông tin cá nhân sai lệch so với giấy tờ tùy thân.

2. Giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi, cá nhân, tập thể có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không xem xét, giải quyết.

Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên đây là thể lệ cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2020”. Quá trình diễn ra cuộc thi có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi qua ( phòng Nội  vụ) theo số điện thoại 0233.624.787 để được giải đáp./.

 

- Sở Nội vụ

- TT UBND huyện;

- Các phòng ban đơn vị sự nghiệp thuộc huyện

- Các trường THCS, TH, MN.

- UBND các xã, thị trấn.

- Lưu VT, NV.

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

   TRƯỞNG BAN

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

               

                    Nguyễn Thị Khởi

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn