Thông báo số 2

Thông báo số 2

373 14/09/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 181/TB-LĐLĐ

 

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về Cuộc thi Tìm hiểu “Đảng quang vinh-Bác Hồ vĩ đại

Quê hương Bình Định anh hùng”

 

 

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020 do LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức đã trải qua 5 ngày.Theo thống kê của Ban tổ chức Cuộc thi đến 10 giờ ngày 10/9/2020 có 5.551 thí sinh đăng ký dự thi với 10.555 lượt thí sinh tham gia thi. Một số công đoàn điạ phương và ngành có tỷ lệ đoàn viên và người lao động tham gia đông như LĐLĐ huyện Tuy Phước, LĐLĐ TP Quy Nhơn, Công đoàn Ngành Y tế, LĐLĐ huyện Hoài Ân…

Trong quá trình theo dõi Cuộc thi này, Ban tổ chức nhận thấy có một số vấn đề phát sinh cần lưu ý, nhắc nhở người tham gia thi để đảm bảo cho Cuộc thi thành công tốt đẹp. Cụ thể như sau:

1.Về thông tin đăng nhập

Hiện nay có một số thí sinh khi nhập thông tin dự thi ở ô Chọn đơn vị đã chọn sai công đoàn cấp trên trực tiếp. Để đảm bảo tính chính xác của kết quả dự thi và trao giải thưởng đúng người, đúng đơn vị, người dự thi cần chọn đúng công đoàn cấp trên trực tiếp của mình ở ô Chọn đơn vị. Ví dụ như: thí sinh đăng ký thi là đoàn viên CĐCS Cảng Quy Nhơn thì ở ô Chọn đơn vị phải chọn là Công đoàn cơ sở đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh; thí sinh đăng ký thi là đoàn viên CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông thì ở ô Chọn đơn vị phải chọn là Công đoàn Viên chức; thí sinh đăng ký thi là đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Lê Hồng Phong-TP Quy Nhơn thì ở ô Chọn đơn vị phải chọn là Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn... (tham khảo thêm mục Hỏi đáp trong giao diện Cuộc thi để biết nơi công tác của mình thuộc đơn vị nào)

2. Tài liệu tham khảo

Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục cập nhập mục Tài liệu tham khảo trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh gồm các bài viết, link, tài liệu có liên quan đến Cuộc thi để thí sinh tham khảo và làm bài.

 

Trên đây là một số thông tin Ban Tổ chức thông tin, hướng dẫn đến các thí sinh tham gia, mọi thông tin về cuộc thi đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và fanpage Công đoàn Bình Định.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh;         

- Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Từ Bình

PHÓ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Võ Thị Ngọc Lan

Ban tổ chức hướng dẫn cách truy cập thống kê bài làm của thành viên trong đơn vị

Xoá