Thông báo số 1 của Cuộc thi

Thông báo số 1 của Cuộc thi

1,392 01/09/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 178/TB-LĐLĐ

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về Cuộc thi “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại

- Quê hương Bình Định anh hùng”

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-LĐLĐ ngày 20/8/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020, nhằm tạo thuận lợi và hướng dẫn một số vấn đề có liên quan đến quá trình thi đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo như sau:

1. Về cách thức đăng nhập Cuộc thi

- Người dự thi có thể đăng nhập bằng một trong các cách sau:

(1) Nhấp vào ô “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng”” trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh www.congdoanbinhdinh.org.vn, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

(2) Nhấp vào đường link Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trên fanpage Công đoàn Bình Định https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh/, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

(3) Dùng camera trên điện thoại để quét mã QR trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh www.congdoanbinhdinh.org.vn, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

- Trong lần đăng nhập đầu tiên, người dự thi có thể đăng nhập bằng tài khoản facebook, gmail hoặc zalo và phải nhập mật khẩu của tài khoản đó, trong những lần đăng nhập sau thì chỉ cần nhập tài khoản và không cần nhập mật khẩu.

- Mỗi điện thoại chỉ đăng nhập với 1 tài khoản nhằm tránh việc 1 người dùng nhiều tài khoản để tham gia dự thi.

2. Về thông tin đăng nhập

Để đảm bảo tính chính xác của kết quả dự thi và trao giải đúng người, đúng đơn vị, người dự thi cần điền đủ thông tin cập nhật của mình bao gồm: họ và tên/điện thoại/chứng minh nhân dân/đơn vị/nơi công tác. Trong đó,

- Chọn đơn vị: nhấp chọn vào tên các Công đoàn cấp trên cơ sở bao gồm tên LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành hoặc công đoàn cơ sở trực thuộc. Sau đó tùy thuộc vào nơi công tác của thí sinh mà thí sinh có thể chọn vào ô “Khối doanh nghiệp”, “Khối hành chính sự nghiệp”, “Khối bệnh viện”, “CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh”, “CĐCS các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh”...

- Nơi công tác: ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình (có thể viết tắt 1 số cụm từ như Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), trách nhiệm hữu hạn (TNHH)...), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Ví dụ:                   + Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hoặc Trường TH Lê Hồng Phong

                    + Công ty TNHH MTV Hoa Hồng hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa hồng

                    + Sở khoa học và công nghệ

                     + Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

          3. Về câu hỏi

          Chỉ có 1 bộ đề thi duy nhất gồm 31 câu, trong đó có 30 trắc nghiệm mỗi câu trắc nghiệm chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất; câu số 31 là câu hỏi phụ với nội dung yêu cầu thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng cả 30 câu trắc nghiệm và điền vào con số dự đoán của mình.

          4. Thi thử

          Ban Tổ chức tổ chức một cuộc thi thử để người tham gia có thể vào thi thử trong thời gian từ ngày 01/9-4/9/2020, cụ thể:

          - Cuộc thi có cách thức đăng nhập giống như thi chính thức, người tham gia thi thử cũng đăng nhập, khai báo thông tin bình thường, đến cuộc thi chính thức chỉ cần nhập tài khoản mà không cần khai báo lại.

          - Số lượng câu hỏi chỉ 6 câu với cách thức như thi chính thức, trong đó có 5 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận là dự đoán số người tham gia.

          - Cuộc thi không có giải thưởng.

          5. Tài liệu tham khảo

          Để tạo thuận lợi cho người dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi có xây dựng mục Tài liệu tham khảo trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh gồm các bài viết, link, tài liệu có liên quan đến Cuộc thi để thí sinh tham khảo và làm bài.

          Trên đây là một số thông tin Ban Tổ chức thông tin, hướng dẫn đến các thí sinh tham gia, mọi thông tin về cuộc thi đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và fanpage Công đoàn Bình Định.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh;         

- Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Lê Từ Bình

PHÓ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn