Kế hoạch Cuộc thi

Kế hoạch Cuộc thi

558 26/08/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92/KH-LĐLĐ

Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về

“Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng”

trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020

 

Thực hiện Kết luận số 23/KL-LĐLĐ ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tại kỳ họp lần thứ 23 (khóa XIII), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tỉnh Bình Định năm 2020, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khơi dậy lòng tự hào về quê hương Bình Định anh hùng.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐV&NLĐ về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

3. Các cấp công đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ tham gia để cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, ĐV&NLĐ và đạt kết quả cao.

II. TÊN CUỘC THI: “ĐẢNG QUANG VINH - BÁC HỒ VĨ ĐẠI - QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH ANH HÙNG” (gọi tắt là Cuộc thi).

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng

- ĐV&NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

­- Các công đoàn cấp trên cơ sở phải có tỷ lệ thí sinh tham gia đạt tối thiểu 5% tổng số đoàn viên của cấp mình tham gia, tiêu chuẩn này để đánh giá thi đua trong năm 2020.

- Thành viên của Ban Tổ chức Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm thi trực tuyến, cán bộ công đoàn tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh không được tham gia thi.

 

2. Hình thức thi

Cuộc thi tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bình Định và trang facebook Công đoàn Bình Định.

Thí sinh tham gia cuộc thi trả lời câu hỏi trên máy vi tính hoặc các thiết bị có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh).

3. Cách đăng ký

- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ http://congdoanbinhdinh.org.vn trong chuyên mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” hoặc trang fanpage https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh. Ngoài ra thí sinh có thể quét mã QR code, sau khi quét mã thì có thể truy cập vào giao diện Cuộc thi.

- Để dự thi, thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Sau đó thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân: họ và tên, số điện thoại, đơn vị.

- Sau khi hoàn thành phần “Thông tin cá nhân” người dự thi sẽ bắt đầu làm bài và trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi thí sinh sẽ lựa chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 40 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia sẽ trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán về số người tham gia cuộc thi (là cơ sở để xếp loại khi có nhiều người cùng trả lời đúng như nhau).

- Cách thức đăng ký thi, hình thức thi, giải thưởng, trao giải được quy định chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi.

4. Nội dung thi

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ Bình Định.

- Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Các địa danh, di tích lịch sử … trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Bình Định.

5. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 05/9/2020 đến 16h00 ngày 20/9/2020.

IV. GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức sẽ chia làm 2 bảng dành cho khối Hành chính sự nghiệp và khối Doanh nghiệp. Mỗi khối sẽ có các giải cho cá nhân (nhất, nhì, ba, khuyến khích) bao gồm tiền thưởng và giấy chứng nhận; riêng các cá nhân đạt giải nhất sẽ được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Các công đoàn cấp trên cơ sở có số lượng tham gia đông và vượt tỷ lệ quy định tại mục III.1 sẽ xem xét tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

V. KINH PHÍ (Có dự trù kinh phí riêng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Giao Ban Tuyên giáo tham mưu các nội dung liên quan đến cuộc thi, xây dựng kế hoạch, thể lệ, câu hỏi, dự trù kinh phí và các quy định chi tiết tổ chức cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ biên soạn đề, Tổ thư ký Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi; phối hợp mở chuyên mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” để cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo và đăng tải các tin bài liên quan đến cuộc thi, kết quả thi trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bình Định.

- Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tài chính xây dựng dự trù kinh phí và phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức tốt cuộc thi theo kế hoạch đề ra.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi, chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo và tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐV&NLĐ của địa phương, ngành, đơn vị tích cực tham gia, phấn đấu đạt giải, góp phần vào thành công của cuộc thi. Khuyến khích các đơn vị có thêm giải thưởng cho cá nhân, tập thể của cấp mình để tăng tính hấp dẫn cho Cuộc thi.

Phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến từng công đoàn cơ sở trực thuộc, từng đoàn viên; hướng dẫn các bước truy cập, đăng ký dự thi, tham gia làm bài thi (Mọi thông tin về cuộc thi được đăng trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong ĐV&NLĐ tỉnh Bình Định năm 2020. Đề nghị các ban LĐLĐ tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh qua số điện thoại 0256 3792596.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Ban TG Tỉnh ủy (b/c);

- Ban TG TLĐ (b/c);

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh;         

- Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn