Đính chính thời gian tổ chức Cuộc thi

Đính chính thời gian tổ chức Cuộc thi

500 26/08/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 866/LĐLĐ-TG

 

V/v đính chính thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại -

Quê hương Bình Định anh hùng”

 

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2020

               

 

 

Kính gửi:      

 - LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành;

 - CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

 

 

 

Ngày 20/8/2020, LĐLĐ tỉnh ban hành Thể lệ kèm theo Kế hoạch số 92/KH-LĐLĐ về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020.

Trong Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” về thời gian tổ chức là: Từ 8h00 ngày 05/9/2020 đến 16h00 ngày 15/9/2020. Nay LĐLĐ tỉnh đính chính lại thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 05/9/2020 đến 16h00 ngày 20/9/2020 (trùng với thời gian của Kế hoạch số 92/KH-LĐLĐ ngày 20/8/2020).

Đề nghị các cấp công đoàn chú ý thực hiện và vận động đoàn viên và người lao động tích cực đăng ký tham gia góp phần thành công cho Cuộc thi.

Các vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh qua số điện thoại 0256 3792596.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, TG.

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Từ Bình

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Lê Từ Bình

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.