Tin Học Cơ Bản \ Chuyên Đề Microsoft Powerpoint

4 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Kim Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhật Minh

Nhật Minh

HẠNG

2

Số điểm 75%

Nhật Minh

Nhật Minh

HẠNG

1

Số điểm 75%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn