Tiếng Anh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6:Thì hiện tại đơn (phần 2)

9 câu 10 phút

Trạng thái:

UNIT 1 : MY NEW SCHOOL

+Hiện tại đơn (Present Simple )

-Dùng để diễn tả thói quen,chân lí , hành động lặp đi lặp lại.

2)

CÔNG THỨC:

a)Khẳng định:

I / you /we / they      +    V

(danh từ số nhiều)        (động từ nguyên mẫu)

VD:I watch TV every night( Tôi xem ti vi vào mỗi tối )

Thu and Vy play badminton

________________________________________________________________________________

He / she / it    + V s/es( o,ch,sh)

(danh từ số ít)    

He goes to bed at 9 o'clock( Anh ấy ngủ vào lúc 9 giờ)

b)Phủ định:

I /you /we /they  + don't(do not) + V

vd: I don't go to school( tôi ko đi đến trường )

_______________________________________________________________________________

He/she/it + doesn't ( does not ) + V

He doesn't go to bed ( Anh ấy ko đi ngủ )

_______________________________________________________________________________

c) Nghi vấn :

Do + I / we / you /they + V ?

        ( danh từ số nhiều)

vd: Do you watch TV every night ?(Bạn xem ti vi vào mỗi tối phải không?)

Yes, I do/ No, I don't( vâng tôi có xem/ không , tôi không xem ) (còn tiếp)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pham Nguyen

Pham Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phan Thái Hoàng Oanh

Phan Thái Hoàng Oanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Pham Nguyen

Pham Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Pham Nguyen

  Số điểm: 100%

 • 05

  Pham Nguyen

  Số điểm: 100%

 • 06

  Pham Nguyen

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan