Giải vở bài tập Toán 3 bài 94: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 94: Luyện tập

47 25/03/2020

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạn thẳng BC, trung điểm P của đoạn thẳng DC, trung điểm Q của đoạn thẳng AD trong hình bên (bằng cách tô đậm rồi ghi tên mỗi điểm đó).

 Giải vở bài tập Toán 3

Sau đó viết tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ chấm:

AM = ……… ; ………. = NC

DP = ………. ; ……… = AQ.

Câu 2. Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó:

a. AB = 4cm

 Giải vở bài tập Toán 3

b. MN = 6cm

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Thực hành:

a. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

 Giải vở bài tập Toán 3

b. Tương tự: Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD, dùng thước nối các trung điểm đó sẽ được hình vuông MNPQ. Tô màu hình vuông MNPQ.

 Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3

AM = MB = 1/2AB

BN = NC = 1/2BC

DP = PC = 1/2DC

DQ = AQ = 1/2AD

Câu 2.

a.

– Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm.

- Chia nhẩm: 4cm : 2 = 2cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm I trên đoạn thẳng AB sao cho I tương ứng với vạch 2 của thước. Trung điểm I của thước đã được xác định.

 Giải vở bài tập Toán 3

b. – Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 6cm.

- Chia nhẩm: 6cm : 2 = 3cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm M, mép thước trùng với đoạn thẳng MN, chấm điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho O tương ứng với vạch 3 của thước. Trung điểm O của thước đã được xác định.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Học sinh làm theo hướng dẫn

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn