Giải vở bài tập Toán 3 bài 93: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn t

Giải vở bài tập Toán 3 bài 93: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn t

32 25/03/2020

Giải vở bài tập Toán 3 bài 93: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

 Giải vở bài tập Toán 3

a. Trong hình bên có:

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………

- O là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………. hoặc ở giữa hai điểm …….. và ……...

- N là điểm ở giữa hai điểm ………. và ………..

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 Giải vở bài tập Toán 3

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B

- H là điểm ở giữa hai điểm H và G

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D

Câu 3. Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm:

 Giải vở bài tập Toán 3

a. – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …….

- M là ……………. của đoạn thẳng CD.

- N là ……………. của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng …….

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : ……..

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ……………………..

Câu 4. Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại:

 Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. Trong hình bên có:

- Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

- Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

- Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

- Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm A và B

- O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B)

- N là điểm ở giữa hai điểm D và C

Câu 2.

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD    S

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB    Đ

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG    S

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B      Đ

- H là điểm ở giữa hai điểm H và G      Đ

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D     S

Câu 3.

a.

- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK:

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là: EG.

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK.

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn