Giải vở bài tập Toán 3 bài 88: Các số có bốn chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 88: Các số có bốn chữ số

20 25/03/2020

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Viết (theo mẫu):

 Giải vở bài tập Toán 3

Viết số: 3254.

Đọc số: Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.

 Giải vở bài tập Toán 3

Viết : …………

Đọc số : .............................

Câu 2. Viết (theo mẫu):

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

  

7

5

2

8

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8

1

9

4

  

3

6

7

5

  

9

4

3

1

  

1

9

4

2

  

Câu 3. Số?

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 4. Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số:

 Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3

Viết số: 5134

Đọc số: Năm nghìn một trăm ba mươi tư (bốn).

Câu 2.

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

  

7

5

2

8

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8

1

9

4

8194

tám nghìn một trăm chín mươi tư

3

6

7

5

3675

ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm

9

4

3

1

9431

chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt

1

9

4

2

1942

một nghìn chín trăm bốn mươi hai

Câu 3.

 Giải vở bài tập Toán 3

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn