Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

78 18/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2

Câu 2. Số?

a) Số liền sau của 99 là….               b) Số liền trước của 11 là….

Câu 3. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 câu 3

Câu 4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.

Câu 6. Số? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là…..

Lời giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 câu 1

Câu 2.

a) Số liền sau của 99 là 100              b) Số liền trước của 11 là 10

Câu 3.

  Giải VBT Toán lớp 2

Câu 4.

Tóm tắt

Mẹ mua: 25 quả cam

Mẹ biếu bà: 12 quả can

Mẹ còn:…. quả cam?

Bài giải

Số quả cam mẹ còn là:

25 – 12 = 13 (quả)

Đáp số: 13 quả cam.

Câu 5.

  Giải VBT Toán lớp 2 câu 5

Câu 6.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn