Giải vở bài tập Toán 2 bài 21: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 21: Luyện tập

144 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 21: Luyện tập

Câu 1. Tính nhẩm:

8 + 2 =..…

8 + 3=..…

8 + 4 =..…

8 + 5 =..…

8 + 6 =..…

8 + 7 =..…

8 + 8 =..…

8 + 9 =..…

8 + 10 =..…

8 + 0 =..…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 21: Luyện tập

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài: 35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

Câu 4:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 21: Luyện tập

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A.68              B. 22           C. 32            D. 24

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

8 + 2 = 10

8 + 3= 11

8 + 4 = 12

8 + 5 = 13

8 + 6 = 14

8 + 7 = 15

8 + 8 = 16

8 + 9 = 17

8 + 10 = 18

8 + 0 = 8

Câu 2.

 Giải VBT Toán 2 bài 21

Câu 3.

Tóm tắt

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài: 35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

Bài giải

Hai tấm vải dài là:

48 + 35 = 83 (dm)

Đáp số: 83 dm

Câu 4:

 Giải VBT Toán lớp 2 bài 21

Câu 5.

Chọn đáp án C. 32

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn