Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5

109 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 18: 8 cộng với một số 8 + 5

Câu 1. Tính nhẩm:

8 + 2 =..…

8 + 8 =..…

8 + 3 =..…

8 + 9 =..…

8 + 4 =..…

4 + 8 =..…

8 + 5 =..…

5 + 8 =..…

8 + 6 =..…

6 + 8 =..…

8 + 7 =..…

7 + 8 =..…

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

Câu 3. Tính nhẩm:

8 + 5 =…

8 + 2 + 3 =…

9 + 5 = …

9 + 1 + 4 =…

8 + 7 =…

8 + 2 + 5 =…

9 + 7 =…

9 + 1 + 6 =…

8 + 4 =…

8 + 2 + 2 =…

9 + 8 =…

9 + 1 + 7 =...

Câu 4Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu con tem?

Câu 5. Số

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18 trang 21

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

8 + 2 = 10

8 + 8 = 16

8 + 3 = 11

8 + 9 = 17

8 + 4 = 12

4 + 8 = 12

8 + 5 = 13

5 + 8 = 13

8 + 6 = 14

6 + 8 = 14

8 + 7 = 15

7 + 8 = 15

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

Câu 3:

8 + 5 = 13

8 + 2 + 3 = 13

9 + 5 = 14

9 + 1 + 4 = 14

8 + 7 = 15

8 + 2 + 5 = 15

9 + 7 = 16

9 + 1 + 6 = 16

8 + 4 = 12

8 + 2 + 2 = 12

9 + 8 = 17

9 + 1 + 7 = 17

Câu 4.

Tóm tắt

Hoa có : 8 con tem

Mua thêm : 4 con tem

Hoa có : … con tem?

Bài giải

Số con tem Hoa có tất cả là:

8 + 4 = 12 (con)

Đáp số : 12 con

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 18

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn