Giải vở bài tập Toán 2 bài 17: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 17: Luyện tập

94 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 17: Luyện tập

Câu 1. Số?

9 + 3 =..…

9 + 8 =..…

9 + 7 =..…

9 + 6 =..…

9 + 5 =..…

9 + 4 =..…

2 + 9 =..…

7 + 9 =..…

9 + 9 =..…

6 + 9 = ..…

9 + 1 =..…

9 + 2 =.....

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

49 + 25         79 + 9         29 + 36         59 + 8

Câu 3. Điền dấu >, <, =

9 + 6 … 16

9 + 6 … 15

9 + 9 … 9 + 7

9 + 8 … 9 + 9

9 + 4 …4 + 9

9 + 3 …5 + 9

Câu 4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 17: Luyện tập

A. 3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

9 + 3 = 12

9 + 8 = 17

9 + 7 = 16

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 + 4 = 13

2 + 9 = 11

7 + 9 = 16

9 + 9 = 18

6 + 9 = 15

9 + 1 = 10

9 + 2 = 11

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 17: Luyện tập

Câu 3.

9 + 6 < 16

9 + 6 = 15

9 + 9 > 9 + 7

9 + 8 < 9 + 9

9 + 4 = 4 + 9

9 + 3 < 5 + 9

Câu 4.

Tóm tắt

Gà có : 15 con

Vịt có : 29 con

Gà và vịt có : ….. con?

Bài giải

Số con gà và vịt có trong sân là:

15 + 29 = 44 (con)

Đáp số: 44 con

Câu 5.

Chọn D. 6 hình tam giác

Các hình tam giác là: OPM, OMN, ONS, OPN, OMS, OPS.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn