Giải vở bài tập Toán 2 bài 16: 49 + 25

Giải vở bài tập Toán 2 bài 16: 49 + 25

49 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 16: 49 + 25

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 16: 49 + 25

Câu 2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 3. Số?

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

    

Câu 4. Viết phép tính theo câu lời giải:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 16

Bài Giải vở bài tập Toán 2

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 16

Câu 2.

Tóm tắt

Lớp 2A có : 29 học sinh

Lớp 2B có : 29 học sinh

Cả 2 lớp :.....học sinh?

Bài giải

Số học sinh cả hai lớp có là:

29 + 29 = 58 (học sinh)

Đáp số: 58 học sinh

Câu 3.

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

35

87

71

78

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 16 câu 4

Độ dài đoạn thẳng AB là:

AI + IB = 19 + 9 = 28 (dm)

Đáp số: 28dm.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn