Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

62 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Câu 1. a) Tính nhẩm:

9 + 2 = …         9 + 4 = …         9 + 5 = …

2 + 9 = …         4+ 9 = …          5 + 9 = …

9 + 6 =…         9 + 8 =…

6 + 9 =…         8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

Câu 2. Tính

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Câu 3. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14

Câu 4. Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. a)

9 + 2 = 11       9 + 4 = 13            9 + 5 = 14

9 + 6 = 15       9 + 8 = 17            2 + 9 = 11

4+ 9 = 13       5 + 9 = 14             6 + 9 = 15

8 + 9 = 17

b)

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14 câu 2

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14 câu 3

Câu 4.

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: ...? cây cam

Bài giải

Số cây cam có trong vườn là:

9 + 8 = 17 (cây)

Đáp số: 17 cây.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn