Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

167 20/08/2019

Câu 1. Tính nhẩm

9 + 1 + 8 = …           5 + 5 + 4 = ….           8 + 2 + 2 = …..

9 + 1 + 6 = …           7 + 3 + 2 = ….           6 + 4 + 1 = …..

Câu 2. Đặt tính rồi tính

34 + 26          75 + 5         8 + 62            59 + 21

Câu 3. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập

Câu 4. Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề - xi – mét vải?

Câu 5. Số ?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 5

Đoạn thẳng AO dài … cm.

Đoạn thẳng OB dài … cm

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

9 + 1 + 8 = 18              5 + 5 + 4 = 14          8 + 2 + 2 = 12

9 + 1 + 6 = 16              7 + 3 + 2 = 12          6 + 4 + 1 = 11

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 2

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13 câu 3

Câu 4.

Tóm tắt:

Áo khoác: 19dm

Quần: 11dm

Tất cả: .... ?dm

Bài giải:

Số đề - xi- mét vải bố may áo khoác và quần là:

19 + 11 = 30 (dm)

Đáp số: 30dm

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 13: Luyện tập câu 5

Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

Đoạn thẳng OB dài 4 cm

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn