Giải bài tập trang 97 SGK Toán 3: Số 10 000 - Luyện tập

Giải bài tập trang 97 SGK Toán 3: Số 10 000 - Luyện tập

13 25/03/2020

Hướng dẫn giải bài số 10 000 - Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 97)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000

Hướng dẫn giải

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900

Hướng dẫn giải

9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990

Hướng dẫn giải

9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số từ 9995 đến 10 000

Hướng dẫn giải

9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10 000

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết số liền trước liền sau của mỗi số: 2665, 2002, 1999, 9999, 6890

Hướng dẫn giải

Số liền trước, liền sau của số 2665 là: 2664, 2666

Số liền trước, liền sau của số 2002 là: 2001, 2003

Số liền trước, liền sau của số 1999 là: 1998, 2000

Số liền trước, liền sau của số 9999 là: 9998, 10 000

Số liền trước, liền sau của số 6890 là: 6889, 6891

Bài 6: (Hướng dẫn giải bài tập số 6 SGK)

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch

Giải bài tập trang 97 SGK Toán 3

Lần lượt các số cần điền từ trái qua phải là: 9992, 9993, 9994, 9996, 9997, 9998, 9999


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn