Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3: Các số có bốn chữ số (tiếp

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3: Các số có bốn chữ số (tiếp

20 25/03/2020

Hướng dẫn giải bài Các số có bốn chữ số tiếp (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 95)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đọc các số: 7800, 3690, 6504, 4081, 5005 (theo mẫu)

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

Hướng dẫn giải

+ 3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi

+ 6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ 4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ 5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000, 4000, 5000, ...,...,...

b) 9000, 9100, 9200,...,...,...

c)  4420, 4430, 4440,...,...,...

Hướng dẫn giải

a) 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000

b) 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500

c) 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470

Hướng dẫn giải bài Các số có bốn chữ số tiếp (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3, 4 trang 96)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số theo mẫu:

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

1952 = 1000 + 900 + 50 + 2

6845 = 6000 + 800 + 40 + 5

5757 = 5000 + 700 + 50 + 7

9999 = 9000 + 900 + 90 +9

6006 = 6000 + 6

2002 = 2000 +  2

4700 = 4000 + 700

8010 = 8000  + 10

7508 = 7000 + 500 + 8

Bài 2: Viết các tổng theo mẫu

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải:

a) 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567                      8000 + 100 + 50 + 9 = 8159

3000 + 600 + 10 + 2 = 3612                        5000 + 500 + 50 +5 = 5555

7000 + 900 + 90 + 9 = 7999

b) 9000 + 10 + 5 = 9015        6000 + 10 + 2 = 6012                5000 + 9 = 5009

4000 + 400 + 4 = 4404         2000 + 20 = 2020

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số, biết số đó gồm:

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị

b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục

c) Tám nghìn, năm trăm.

Hướng dẫn giải

a) 8555

b) 8550

c) 8500

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số có 4 chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau

Hướng dẫn giải

4444; 8888; 9999; 1111


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn