Giải bài tập trang 14 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 14 SGK Toán 2: Luyện tập

56 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 14)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =       8 + 2 + 6 =         7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 =       8 + 2 + 1 =         7 + 3 + 6 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 + 5 = 15        8 + 2 + 6 = 16           7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18       8 + 2 + 1 = 11           7 + 3 + 6 = 16

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

24 + 6; 48 + 12; 3 + 27.

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ: 14 học sinh

Nam: 16 học sinh

Tất cả có : …. học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn