Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫ

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫ

379 01/12/2019

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.

- Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu.

- Cập nhật và tìm kiếm thông tin.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 55 Tin học 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Trả lời:

- Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Ta được như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Chuyển sang chế độ Form View:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

Trả lời:

- Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo.

Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra:

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

b) Lọc ra các học sinh nữ.

Trả lời:

a) - Nhấn vào trường tên trong Form.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Gõ Nữ vào trường giới tính.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Nhấn vào Filter.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

- Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn