Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

154 01/12/2019

Bài 1 trang 47 Tin học 12: Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng?

Lời giải:

• Cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

• Sắp xếp và lọc: Sắp xếp, lọc.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

• Tìm kiếm đơn giản.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

• In dữ liệu.

Bài 2 trang 47 Tin học 12: Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To.

Lời giải:

- Giả sử có dữ liệu mẫu như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

- Để thực hiện thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To ta làm như sau:

Chọn trường To sau đó nhấn vào biểu tượng sắp xếp tăng dần để thực hiện sắp xếp.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

Bài 3 trang 47 Tin học 12: Trong bảng HOC_SINH, hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991.

Lời giải:

• Đầu tiên ta nhấn vào biểu tượng lọc Advanced. Sau đó chọn Filter By Form.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

• Sau đó nhập điều kiện muốn lọc để lọc thông tin. Ở đây ta muốn lọc những các học sinh nữ và sinh sau ngày 1/9/1991 nên ta sẽ điền như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

Kết quả như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn