Các bài toán về tính tuổi

Các bài toán về tính tuổi

41 26/03/2020

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI (6 DẠNG)

Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và B

  • Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của hai người
  • Loại 2: Phải giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người

Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người

Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở ba thời điểm khác nhau

Dạng 5: Các bài toán tính tuổi với các số thập phân

Dạng 6: Một số bài toán khác

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Có 3 dạng toán điển hình:

  • Tìm 2 số khi biết Tổng - Tỉ
  • Tìm 2 số khi biết Hiệu - Tỉ
  • Tìm 2 số khi biết Tổng - Hiệu

2. Thường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải.

3. Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian.

4. Thường gặp các đại lượng:

  • Tuổi của A và B
  • Hiệu số tuổi của A và B
  • Tổng số tuổi của A và B
  • Tỉ số tuổi của A và B
  • Các thời điểm của tuổi A và B trước đây, hiện nay, sau này

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và B.

* Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của 2 người

Bài 1: Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?

Bài 2: Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em?

Bài 3: Hiện nay con 5 tuổi và mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?

Bài 4: Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?

* Loại 2: Phải giải bài toán phụ để tìm số tuổi của 2 người

Bài 5: Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 cha con cộng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 cha con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

Bài 6: Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng 4/7 tuổi của Hùng bằng 2/3 tuổi của Cường. Tính tuổi của mỗi người.

Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm khác nhau

Bài 7: Trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay.

Bài 8: Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 9: Hai năm trước đây tuổi hai chú cháu cộng lại bằng 24. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu? Biết rằng 2 năm trước tuổi cháu có bao nhiêu ngày thì tuổi chú có bấy nhiêu tuần.

Bài 10: Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Bài 11: Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm sau thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tìm tuổi cha và tuổi con hiện nay.

Bài 12: Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tìm tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 13: Tuổi của bà, của mẹ và của Mai năm nay cộng được 120 năm. Bạn hãy tính tuổi của mỗi người, biết rằng, tuổi của Mai có bao nhiêu ngày thì tuổi của mẹ có bấy nhiêu tuần và tuổi của Mai có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có bấy nhiêu năm.

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người

Bài 14: Tuổi em năm nay nhiều hơn hiệu số tuổi của 2 chị em là 12. Tổng số tuổi của 2 chị em cùng nhỏ hơn 2 lần tuổi của chị là 3. Tính tuổi mỗi người.

Bài 15: 8 năm về trước tổng số tuổi của ba cha con cộng lại là 45. 8 năm sau cha hơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn