Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán Phân số

Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán Phân số

32 26/03/2020

A. Kiến thức cần nhớ

1. Khái niệm phân số

+ Ví dụ: Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Đã tô màu năm phần sáu hình tròn. Ta gọi rac{5}{6} là phân số.

+ Phân số gồm có tử số và mẫu số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

+ Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

+ Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

+ Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 1.

+ Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

2. Sự thay đổi các thành phần của phép tính

+ Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

+ Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

3. So sánh các phân số

a, So sánh các phân số cùng mẫu số

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh các phân số cùng tử số

+ Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

+ Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c, So sánh các phân số khác mẫu

+ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

4. Các phép tính phân số

+ Phép cộng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép chia phân số.

B. Bài tập

Bài 1: Lớp 4A có 25 nam và 16 nữ. Hỏi:

a, Số học sinh nam bằng mấy phần số học sinh nữ?

b, Số học sinh nữ bằng mấy phần số học sinh cả lớp?

c, Có bao nhiêu học sinh giỏi toán biết rằng số học sinh giỏi toán bằng 2/7 số học sinh cả lớp.

Bài 2: Một bánh xà phòng có khối lượng bằng 3/4 bánh đó và 20g. Hỏi bánh xà phòng đó có khối lượng bao nhiêu gam?

Bài 3: Tìm a, b biết rac{12}{16}=rac{a}{20}=rac{9}{b}

Bài 4: Một vòi nước chảy trong 10 giờ thì đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, 7 giờ, 8 giờ thì nước chảy vào được mấy phần bể?

Bài 5: Một trường tiểu học có 660 học sinh. Khối lớp 3 chiếm 1/4 số học sinh toàn trường, khối lớp 4 chiếm 1/5 số học sinh toàn trường. Khối lớp 5 chiếm 1/6 số học sinh toàn trường. Hỏi số học sinh khối lớp 1 và 2 của trường đó.

(...)


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn