Nội quy làm bài test

Nội quy làm bài test

30/05/2020

Thời điểm làm bài test:

Bài test năng lực đầu vào sẽ được hoàn thành vào ngyaf đầu tiên Điều Phối đến nhận việc.

Thời gian làm bài test : 30 Phút


BAN TỔ CHỨC

Trương Thị Ngọc Phụng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.