KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

29 13/05/2020

  

ĐẢNG ỦY XÃ TAM THÁI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

*

Số 02 -KH/BTG

Tam Thái, ngày 18  tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

   Tổ chức Hội thi trực tuyến“Ánh sáng soi đường”năm 2020

“Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái giai đoạn 1975-2015 và Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”

-------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGHU, ngày 05/5/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh về Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy năm 2020; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Tam Thái xuất bản, phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái giai đoạn 1975-2015; nhằm phát huy giá trị công trình sau khi in ấn, xuất bản, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tam Thái tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến“Ánh sáng soi đường”năm 2020 “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xãTam Thái giai đoạn 1975-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”, với các nội dung như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích

Nhằm tăng giáo dục truyền thống cách mạng của xã Tam Thái anh hùng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân và những người con xa quê trong giai đoạn xây dựng và phát triển địa phương; qua đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vững mạnh, xây dựng xã Tam Thái ngày càng phát triển.

Thông qua cuộc thi để tuyên truyền sâu rộng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ chủ trương, nắm được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2- Yêu cầu

Cuộc thi được phát động rộng khắp trên toàn xã, Ban biên tập Đài truyên thanh xã đăng tải kế hoạch phát động cuộc thi trên trang thông tin điện tử và trên đài phát thanh để tất cả mọi thành phần trong xã hội đều tham gia.

Cấp ủy Đảng, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và các trường học tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, học sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Kết quả cuộc thi được đưa vào chấm điểm thi đua cuối năm đối với các chi bộ và nhận xét đánh giá đối với cán bộ, đảng viên cuối năm.

II- Đối tượng, phạm vi

1- Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn, hội viên; học sinh (từ THCS trở lên), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn xã Tam Thái.

2- Phạm vi cuộc thi

- Người dự thi hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã Tam Thái. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang: myaloha.vn

III- Nội dung, hình thức, thời gian, cơ cấu giải thưởng

1- Nội dung thi: Nội dung thi thể hiện thông qua các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi soạn thảo xoay quanh nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII và cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái giai đoạn 1975-2015.

2- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi chính thức trong phần thi trực tuyến là 11 câu (trong đó có 10 câu dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ).

          Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cuộc thi được tổ chức làm 03 đợt. Mỗi cá nhân được tham gia cả 03 đợt. Ở mỗi đợt thi, người dự thi phải tham gia trả lời hết: 11 câu hỏi (10 câu hỏi dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ).

- Người dự thi phải đăng ký các thông tin của mình trước khi vào thi chính thức (Tên đăng nhập, Họ và tên, Điện thoại, Địa chỉ).

3- Thời gian thi: Bắt đầu: Ngày 19/5/2020 đến hết ngày 28/6/2020

- Vòng thi đợt (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 02 tuần (01 đợt) với thời gian như sau:

+ Đợt 1: 19/5/2020 – 31/5/2020

+ Đợt 2: 01/6/2020 – 14/6/2020

+ Đợt 3: 15/6/2020 – 28/6/2020

* Lưu ý:

 - Thành viên Ban tổ chức không được tham gia cuộc thi.

 - Các cá nhân được tham gia dự thi cả 03 đợt, mỗi đợt tham gia 01 lần.

- Các cá nhân tham gia dự thi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thi theo hướng dẫn ở từng bước.

4- Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy khen và tiền thưởng các giải cá nhân trả lời đúng 11 câu hỏi của từng đợt dự thi, như sau:

+ 01 giải nhất, trị giá: 300.000đ.

+ 01 giải nhì, trị giá mỗi giải: 200.000đ.

+ 01 giải ba, trị giá mỗi giải: 100.000đ

IV- Tổ chức thực hiện

1- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Có trách nhiệm triển khai, xây dựng kế hoạch, bộ câu hỏi, đáp án câu hỏi cuộc thi, lập dự trù kinh phí cuộc thi trình BTV Đảng ủy phê duyệt; thành lập Ban Tổ chức; theo dõi, chỉ đạo cuộc thi diễn ra đảm bảo mục đích, yêu cầu; tổng hợp kết quả, tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.

2- Giao Đoàn xã là cơ quan thường trực theo dõi xuyên suốt quá trình diễn ra cuộc thi; tổ chức phát động đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trên địa bàn xã; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai cuộc thi ở các Chi đoàn.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến, website của cuộc thi và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc thi.

3- Giao các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Triển khai, quán triệt kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng ủy đến đảng viên toàn chi bộ và đôn đốc đảng viên tham gia. Đồng thời các chi bộ trường chỉ đạo chính quyền, công đoàn quán triệt đến cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn của trường (không là đảng viên) tham gia dự thi.

4- Giao UBND xã: Chỉ đạo Ban biên tập đăng tải Kế hoạch để tuyên truyền cuộc thi trên trang thông tin điện tử của xã và trên đài phát thanh của xã.

5- Giao Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến từng đoàn, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, đảm bảo cuộc thi đạt kết quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến“Ánh sáng soi đường”năm 2020 “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xãTam Thái giai đoạn 1975-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025” của Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Đoàn xã Tam Thái; yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN TUYÊN GIÁO

- BTG Huyện ủy (báo cáo),                          BÍ THƯ KIÊM TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

- UBND xã,

- MT, các tổ chức CTXH xã,

- Các chi bộ trực thuộc,

- Lưu VPĐU.                                                                                   Đã ký                                                                                                                                 Lê Hồng Quân

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Tam Thai Thanhnien

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.