Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 3 trang 9

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 3 trang 9

20 16/03/2019

Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 3 trang 9: Ghép chữ vào dấu … trong sơ đồ.

Trả lời

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 3 trang 9:

- Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời

- Cơ quan tiêu hóa lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra chất dinh dưỡng và thải ra phân. Cơ quan hô hấp lấy Oxi vào cơ thể. Chất dinh dưỡng và Oxi được cơ quan tuần hoàn vận chuyển đến tất cả các cơ quan của cơ thể rồi nhận lại chất thải (CO2, nước thải) đưa lại cơ quan hô hấp và cơ quan bài tiết để bài tiết ra ngoài.

- Do các cơ quan có liên hệ mật thiết với nhau nên một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ bị gián đoạn gây ra cái chết cho con người.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn