Luyện từ và câu Tuần 32 trang 96 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 32 trang 96 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

12 15/03/2019

Luyện từ và câu Tuần 32 trang 96 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU

1) Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

Trả lời:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

2) Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống :

a) .................. học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) .................. các bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.

c) ................. mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Trả lời:

a)  học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ các bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

3) Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

Trả lời:

- Nhờ chăm chỉ học, bạn Trang đạt kết quả tốt trong học tập.

- Do thức khuya, tôi dậy trễ.

- Vì mưa, đường trơn trượt.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn