Luyện từ và câu Tuần 25 trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 25 trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

19 14/03/2019

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?

I - Nhận xét

1) Đọc các câu sau. Đánh dấu x vào ô trống trước câu kể Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong từng câu vừa tìm được.

a)

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4 Ruộng rẫy là chiến trường,

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4 Cuốc cày là vũ khí

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4 Nhà nông là chiến sĩ

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4 Hậu phương thi đua với tiền phương.

b)

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4 Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Trả lời:

a)

X   Ruộng rẫy là chiến trường.

X   Cuốc cày là vũ khí.

X   Nhà nông là chiến sĩ.

b)

X   Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

2) Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ?

Trả lời:

Chủ ngữ trong các câu trên do những danh từ tạo thành.

II - Luyện tập

1) Đọc các câu sau. Đánh dấu x vào ô trống trước câu kể Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của từng câu.

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Hoa phượng là hoa học trò.

Trả lời:

X   Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận.

X   Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

X   Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

X   Hoa phượng là hoa học trò.

2) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo câu kể Ai là gì ?

AB
1. Bạn Lana, là tương lai của đất nước
2. Ngườib, là người mẹ thứ hai của em
3. Cô giáoc, là người Hà Nội
4. Trẻ emd, là vốn quý nhất

Trả lời:

1-c ; 2-d ; 3-b ; 4-a

3) Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì ?

– Bạn Bích Vân…………………….

– Hà Nội …………………………….

– Dân tộc ta ………………………..

Trả lời:

- Bạn Bích Vân là một lớp trưởng gương mẫu.

- Hà Nội là thủ đô của nước ta.

- Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn