Khoa học 4 Bài 2: Trao đổi chất ở người

Khoa học 4 Bài 2: Trao đổi chất ở người

15 16/03/2019

Bài 2: Trao đổi chất ở người

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 2 trang 6: Trong quá trình sống, cơ thể lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Trả lời

- Trong quá trình sống, cơ thể lấy thức ăn, nước, oxi (chủ yếu trong không khí) từ môi trường.

- Thải ra môi trường: Những chất thừa, cặn bã (CO2, phân, nước tiểu,…).


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn