Chính tả Tuần 27 trang 53 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Chính tả Tuần 27 trang 53 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

45 14/03/2019

Chính tả Tuần 27 trang 53 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

1) Trong các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy gạch dưới ba trường hợp :

a) Chỉ viết với s, không viết với x.

M : sai (không có xai)

sa, sáu, sàn, sen, sân, sườn, sinh, sợ.

Chỉ viết với x, không viết với s.

M : xoè (không có soè)

xo, xoan, xuân, xen, xuống, xinh, xóm, xoá

b) Không viết với dấu ngã.

M : ảnh (không có ãnh)

bảng, quả, mỏ, đỏ, đảo, vẻ, khỉ, tủ.

Không viết với dấu hỏi

M: đũa (không có đủa)

cõng, ngã, hãy, sẽ, giữa, vỡ, liễu, muỗi.

Trả lời:

a)- Chỉ viết với s, không viết với x.

M : sai (không có xai), sân(không có xân), sợ(không có xợ)

- Chỉ viết với x, không viết với s.

M : xoè (không có soè), xuân(không có suân), xóa(không có sóa)

b)- Không viết với dấu ngã.

M : ảnh (không có ãnh), bảng(không có bãng), đỏ(không có đõ)

- Không viết với dấu hỏi

M : đũa (không có đủa), cõng(không có cỏng), liễu(không có liểu)

2) Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau

a) Sa mạc đỏ

   Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một……. mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ………… kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

(sa/xa, sen/xen)

b) Thế giới dưới nước

   Đáy ………. cũng có núi non, thung…………… và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

(biển/biễn, lủng/lũng)

Trả lời:

a) Sa mạc đỏ

   Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đểu có những mảng màu hồng, màu đỏ xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b) Thế giới dưới nước

   Đáy biển cũng có núi non, thung lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn