Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)

Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)

33 15/04/2019

Bài 1 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2: Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 lít nước mắm

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn