Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên

31 15/04/2019

Bài 1 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2: Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu):

Mẫu: 4 : 7 = Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

3 : 8 = …..

5 : 11 = ……

7 : 10 =…..

1 : 15 =….

14 : 21 = …..

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn