Bài 4 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 4 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

35 15/04/2019

Bài 4 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2: Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỡi người một phần tức là Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4=Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 cái bánh.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn