Bài 3 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2

19 26/04/2019

Bài 3 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2: Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán được là:

49 : 7 × 2 = 14(kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là:

9 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ: 35 kg

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn