Bài 2 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2

24 26/04/2019

Bài 2 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tỉ số của hai số và vẽ sơ đồ minh họa

a) Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: …………….

Số bạn trai…………….

Số bạn gái: …………….

b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là…………….

Số gà trống: …………….

Số gà mái: …………….

c) Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: …………….

Chiều dài: …………….

Chiều rộng: …………….

Lời giải:

a) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:

3 : 5 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Số bạn trai bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

số bạn gái

Số bạn gái bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

số bạn trai

b) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là 3 : 9 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Số gà trống bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

số gà mái

Số gà mái bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

số gà trống

c) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là 6 : 3 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Chiều dài bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Chiều rộng bằng Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn