Bài 2 trang 31 VBT Toán 4 Tập 1

Bài 2 trang 31 VBT Toán 4 Tập 1

31 14/03/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 27. Luyện tập chung

Bài 2 trang 31 VBT Toán 4 Tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối lớp Bốn ở một trường tiểu học :

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết vào chỗ chấm :

a) Lớp 4A có ……… học sinh tập bơi

b) Lớp 4B có ……… học sinh tập bơi

c) Lớp ……… có nhiều học sinh tập bơi nhất

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn lớp 4A là ………học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có ……… học sinh tập bơi.

Lời giải:

a) Lớp 4A có 16 học sinh tập bơi

b) Lớp 4B có 10 học sinh tập bơi

c) Lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất

d) Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn lớp 4A là 6 học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có 15 học sinh tập bơi.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn