Bài 144: Luyện tập

Bài 144: Luyện tập

20 26/04/2019

Bài 1 trang 71 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Hiệu của hai số bằng ……

Số lớn được biểu thị là …… phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là …… phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là ……

Hiệu số phần bằng nhau là …… phần

b)

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Hiệu của hai số bằng ……

Số bé được biểu thị là …… phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là …… phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn ……

Hiệu số phần bằng nhau là …… phần

Lời giải:

a)

Hiệu của hai số bằng 12

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 4: 1 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu của hai số bằng 35

Số bé được biểu thị là 1 phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn 1 : 2 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn