Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

18 26/04/2019

Bài 1 trang 62 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a)Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Tổng của hai số bằng …….

Số bé được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần.

b)Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Tổng của hai số bằng …….

Số lớn được biểu thị là ……. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là ……. phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là …….

Tổng số phần bằng nhau là ……. phần

Lời giải:

a) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Tổng của hai số bằng 63

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số lớn và số bé là 5: 4 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn