Bài 137: Giới thiệu tỉ số

Bài 137: Giới thiệu tỉ số

20 26/04/2019

Bài 1 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tỉ số của hai số vào ô trống:

a24541
b37462
a : b
b : a

Lời giải:

a24541
b37462
a : b2:34:75:44:61:2
b : a3:27:44:56:42:1

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn