[HÓA 8-ĐỀ ONLINE SỐ 1] CHƯƠNG 1


Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 00:01:38 10:01 06/07/2018 100.00%
  2 Hà Vũ Gia Bảo Hà Vũ Gia Bảo 00:03:41 10:13 08/07/2018 100.00%
  3 truong thanh huy truong thanh huy 00:05:21 13:30 12/07/2018 95.00%
  4 Lê hồng Vũ Lê hồng Vũ 00:01:13 21:04 08/07/2018 90.00%
  5 Hà Vũ Gia Bảo Hà Vũ Gia Bảo 00:01:15 10:06 08/07/2018 90.00%
  6 Lê hồng Vũ Lê hồng Vũ 00:01:20 20:56 08/07/2018 90.00%
  7 BearJudy Đỗ Gia Nghi BearJudy Đỗ Gia Nghi 00:01:26 11:50 09/07/2018 90.00%
  8 Phạm Thị Kim Hằng Phạm Thị Kim Hằng 00:03:06 20:04 12/09/2018 90.00%
  9 Phạm Thị Kim Hằng Phạm Thị Kim Hằng 00:04:00 20:01 12/09/2018 90.00%
  10 Huỳnh Ngọc Anh Thy Huỳnh Ngọc Anh Thy 00:15:02 12:03 06/07/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.