1. [HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 2]. CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ


  Quy ước: Vì không đánh máy kí hiệu nguyên tử được. Nên kí hiệu nguyên tử X có số hiệu Z và số khối A là:

  ZXA. Ví dụ: 17Cl35

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Vy Nguyễn Vy Nguyễn 18:51 17/07/2018 100.00%
  2 Hoàng Anh Phạm Hoàng Anh Phạm 17:16 16/07/2018 100.00%
  3 MR.WIN MR.WIN 12:44 14/07/2018 100.00%
  4 Do Khiem Do Khiem 12:02 21/07/2018 100.00%
  5 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 16:54 16/07/2018 100.00%
  6 Hoàng Anh Phạm Hoàng Anh Phạm 20:00 14/07/2018 96.00%
  7 MR.WIN MR.WIN 17:44 08/07/2018 96.00%
  8 Sói Không Ăn Chay Sói Không Ăn Chay 21:12 14/07/2018 96.00%
  9 Nguyễn Tuấn Đạt Nguyễn Tuấn Đạt 13:47 14/07/2018 96.00%
  10 Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 22:32 13/07/2018 96.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.