Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phước lần thứ XIV

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phước lần thứ XIV

42 22/05/2020

              ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          ĐẢNG BỘ XÃ DUY PHƯỚC

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025            

                                  *                                   Duy Phước, ngày 12 tháng 3  năm 2020

                    Số 01-NQ/ĐH                                        

       

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phước lần thứ XIV

nhiệm kỳ 2020-2025

-----

Đại hội Đảng bộ xã Duy Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 tháng 3 năn 2020 đến ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường xã Duy Phước.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

QUYẾT NGHỊ :

I- Đại hội nhất trí đánh giá kết quả tình hình thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) với những thành tựu cơ bản và hạn chế, khuyết điểm sau

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Duy Phước, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; những thành tựu từ Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM (NTM) đã khẳng định được diện mạo mới của quê hương Duy Phước. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của huyện cùng với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng từ xã đến chi bộ được phát huy. Sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các đoàn thể, Nhân dân và các tổ chức xã hội đã tác động tích cực đến quá trình phát triển KTXH, nâng cao đời sống Nhân dân.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết gặp những khó khăn, thách thức nhất định. Nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt khó, Đảng bộ và Nhân dân Duy Phước đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay; ANCT-TTATXH được giữ vững; hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh; phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của UBND và hiệu quả vận động tập hợp quần chúng của Mặt trận đoàn thể.

II- Thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 05 năm đến (2020 – 2025), với những nội dung cơ bản sau

1. Phương hướng, mục tiêu

Khẳng định tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển Thương mại, Dịch vụ và Du lịch, đẩy mạnh phát triển Công nghiệp – Xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất Nông nghiệp theo hướng hàng hóa và bao tiêu sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, 12 tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng xã Duy Phước phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Đồng thời xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể trong sạch, vững mạnh nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, với những mục tiêu phấn đấu cụ thể:

1.1. Kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,7%.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68 triệu đồng/ người/ năm.

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ và Du lịch 49,2%; Công nghiệp 46,1%; Nông nghiệp 4,7%. Trong đó: Giá trị sản xuất Dịch vụ và Du lịch tăng bình quân hàng năm 18%; Công nghiệp 13%; Nông nghiệp 3%.

- Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 6.000 tấn.

- Tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm trên 16%.

- Phấn đấu 5/8 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Xã cơ bản đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu“ trước năm 2025.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

1.2. Văn hóa xã hội

- Không có hộ nghèo, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội- Bất khả kháng.

- Cơ cấu lao động phi Nông nghiệp 85%, Nông nghiệp 15%.

- Số lao động có việc làm mới: 900 LĐ trở lên.

-  Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối nhiệm kỳ 72%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi còn dưới 4,5%.

- Trạm y tế giữ vững đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 2/4 trường.

- Xã đạt chuẩn xã văn hóa theo tiêu chí Nông thôn mới.

1.3. Quốc phòng - An ninh

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Quốc phòng An ninh hàng năm.

- Các chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện hằng năm đạt 100%.

1.4. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng

 - Hàng năm kết nạp từ 5 đảng viên trở lên.

 - Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 - Phấn đấu 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có trên 70% tổ chức, ban ngành được trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm phấn đấu xã nằm trong tốp dẫn đầu của huyện.

2. Đại hội xác định các nhóm giải pháp trọng tâm

2.1. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thế mạnh của địa phương, ưu tiên phát triển Thương mại, Dịch vụ - Du lịch; phát triển Nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hàng hóa và bao tiêu sản phẩm cho giá trị kinh tế cao

Xác định phát triển Thương mại, Dịch vụ - Du lịch là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế. Theo đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển chung của huyện và tiềm năng lợi thế của địa phương, kêu gọi đầu tư hình thành khu Thương mại, Dịch vụ trung tâm xã gắn đầu tư phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các vùng lân cận Hội An, Mỹ Sơn, Nam Hội An; đầu tư phát triển vệt Thương mại, Dịch vụ tại làng nghề dệt chiếu An Phước, tạo thế liên doanh, liên kết để khôi phục hoạt động của làng nghề truyền thống dệt chiếu An Phước gắn với phát triển du lịch làng quê, du lịch sinh thái. Đẩy mạnh phát triển hoạt động Thương mại, Dịch vụ dọc các tuyến đường ĐH21, ĐH3, Quốc lộ 14H, dọc tuyến đường kè sông Thu Bồn, từng bước đầu tư hình thành các điểm kết nối du lịch tại các khu vườn mẫu, cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ, vườn rau sạch, nghề thủ công truyền thống như tráng bánh, tráng mì để định hướng phát triển du lịch trải nghiệm thực tế. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các điểm buôn bán tập trung, chợ đầu mối trên địa bàn xã để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân mua bán, trao đổi hàng hóa.

Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư phát triển Công nghiệp, xây dựng phù hợp với điều kiện địa phương gắn với bảo vệ môi trường; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất hiện có trên địa bàn tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô sản xuất.

Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả; phát huy vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp và mở rộng các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, tham gia chương trình OCOP,... đồng thời phối hợp trong vận động các cá nhân có điều kiện thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp. Tạo điều kiện để HTX đầu tư xây dựng cơ sở, sân phơi, lò sấy đảm bảo việc liên doanh, liên kết sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhằm tăng cường vai trò của hợp tác xã trong thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia trại phù hợp với quy hoạch, kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi; tiến hành quy hoạch và có giải pháp giải quyết các vướng mắc trong xây dựng hạ tầng để khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường.

 Tập trung rà soát, xây dựng giải pháp thực hiện đồng bộ đề án NTM và đề án phát triển sản xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững chương trình NTM theo quy định. Phấn đấu trong năm 2020 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa hệ thống quản lý bản đồ số vào hoạt động.

Duy trì ổn định các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu mới đi đôi với chống thất thu ngân sách, tăng cường kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách. Quản lý chi tiêu ngân sách đảm bảo nguyên tắc và quy định của pháp luật.

Vận động Nhân dân thực hiện tốt xã hội hóa các chương trình đầu tư xây dựng cơ bản, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để phục vụ đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu về cơ sở vật chất, phục vụ sự nghiệp phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội.

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và xử lý nước thải sinh hoạt trong khu dân cư, rác thải nội đồng… Phối hợp nhà máy nước Duy Xuyên cung cấp nước sạch đến hộ dân trong toàn xã.

2.2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy hiệu quả các công trình, dịch vụ công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ nghèo tự chủ trong phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm; phối hợp với doanh nghiệp thu hút lao động tại chỗ, tăng cường công tác tác tư vấn, dạy nghề, tìm việc làm gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, quỹ phát triển kinh tế, xã hội để tín chấp cho Nhân dân vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống cũng như có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng.

Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng và các đối tượng BTXH. Hoàn thành hỗ trợ tu sửa nhà cho gia đình chính sách theo Nghị quết 11 của HĐND tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động dành cho trẻ em. Nâng cao chất lượng gia đình, tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy ở các trường, nâng cao chất lượng dạy và học. Giữ vững phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”.

Thực hiện tốt các chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại Trạm y tế xã; tăng cường giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, dập tắt sớm khi có dịch bệnh ở người xảy ra; thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng, trạm y tế giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tốt các nội dung Đại hội thể dục thể thao cấp xã, tham gia các hội thi cấp huyện tổ chức đạt hiệu quả. Lồng ghép hiệu quả các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

2.3. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Triển khai có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp đồng bộ với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên để ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở Mặt trận, đoàn thể và các thôn.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

2.4. Tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Lãnh đạo tốt công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử Trưởng thôn.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND trên các lĩnh vực, nhất là về năng lực cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH, QPAN trên địa bàn.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

2.5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các hội quần chúng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, lấy địa bàn dân cư làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của từng đoàn thể. Tập trung củng cố tổ chức các chi hội, chi đoàn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và tổ đoàn kết đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 và Quy định số 124 của Bộ Chính trị.

2.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để định hướng tư tưởng, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra phức tạp. Tập trung hoàn thành, phát hành tập lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2015 và chỉnh lý, bổ sung về thời gian, nhân vật, sự kiện tập lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 - 1975.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách sâu rộng từ trong Đảng đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới ở các chi bộ, nhất là các chi bộ thôn đảm bảo các chức danh chủ chốt ở thôn đều có đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa hiện tượng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thu hút, tập hợp đoàn kết hội viên, Nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình“Dân vận khéo”, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò lãnh đạo tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được phân công phụ trách.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phước, lần thứ XIV là Đại hội của ”Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Trong giai đoạn phát triển mới sẽ có nhiều thời cơ, vận hội mới, đồng thời c̣ũng không ít khó khăn, thách thức. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân xã Duy Phước luôn nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nhiều thành tựu mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quê hương Duy Phước ngày càng giàu đẹp.

III- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XIII (2015-2020)

IV- Thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

V- Thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Chấp hành Đảng bộ 15 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí; đồng chí:                                      Huỳnh Tấn Thành, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lê Hai; Huỳnh Thị Hường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ.

VI- Thông qua kết quả bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025), gồm 12 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết

VII- Đại hội đã lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Giao cho BCH Đảng bộ xã khóa XIV, bổ sung và hoàn thiện Nghị quyết

VIII- Về tổng hợp góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do văn kiện dự thảo của Trung ương chưa có nên Đại hội giao cho BCH Đảng bộ khoá XIV, sau khi tiếp nhận văn bản tổ chức lấy ý kiến góp ý và tổng hợp báo cáo Huyện uỷ theo quy định

IX- Giao cho BCH Đảng bộ xã khóa XIV

Căn cứ Nghị quyết để xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch công tác phù hợp và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tế.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã tiếp tục phát huy truyền thống xã anh hùng, đoàn kết, quyết tâm vượt khó, nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đề ra. Xây dựng quê hương Duy Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

      Huỳnh Thị Hường

                                                 Xác nhận chữ ký của đồng chí Huỳnh Thị Hường

        T/M ĐẢNG ỦY

              BÍ THƯ

 

 

     Huỳnh Tấn Thành

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn