1. TRẮC NGHIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN P1


  Đề thi có 20 câu

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nen Nguyen Nen Nguyen 20:32 20/10/2018 65.00%
  2 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 15:05 20/10/2018 55.00%
  3 Hùng Pham Hùng Pham 23:47 19/12/2018 55.00%
  4 Nen Nguyen Nen Nguyen 20:17 20/10/2018 35.00%
  5 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 15:06 20/10/2018 25.00%
  6 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 15:07 20/10/2018 25.00%
  7 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 15:02 20/10/2018 20.00%
  8 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 15:09 20/10/2018 10.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.