TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


Đề thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi.

Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hoàng Huy Hoàng Huy 00:03:43 20:56 18/09/2018 76.67%
  2 Hoàng Huy Hoàng Huy 00:05:09 20:31 18/09/2018 60.00%
  3 Nhung Lê Nhung Lê 00:06:03 08:17 22/07/2018 43.33%
  4 Mỹ Diệu Mỹ Diệu 00:02:38 12:44 03/08/2018 23.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.