1. TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


  Đề thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi.

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Loan Cmh Loan Cmh 18:27 20/12/2018 100.00%
  2 Hồng Yến Lê Hồng Yến Lê 22:11 26/11/2018 93.33%
  3 Thanh Thuý Thanh Thuý 10:55 21/12/2018 93.33%
  4 Loan Cmh Loan Cmh 18:23 20/12/2018 93.33%
  5 Nguyện Chí Nguyễn Nguyện Chí Nguyễn 12:12 28/11/2018 90.00%
  6 Võ Thị Thùy Dương Võ Thị Thùy Dương 16:09 25/11/2018 90.00%
  7 Võ Thị Thùy Dương Võ Thị Thùy Dương 16:04 25/11/2018 90.00%
  8 Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền 11:00 24/11/2018 90.00%
  9 Cẩm Năng Trần Thị Cẩm Năng Trần Thị 23:42 20/12/2018 90.00%
  10 Hồng Yến Lê Hồng Yến Lê 22:06 26/11/2018 86.67%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.