1. TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


  Đề thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi.

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Ngô Hải Ngô Hải 15:30 01/11/2018 80.00%
  2 Hoàng Huy Hoàng Huy 20:56 18/09/2018 76.67%
  3 Hoàng Huy Hoàng Huy 20:31 18/09/2018 60.00%
  4 Ngô Minh Phong Ngô Minh Phong 11:29 20/10/2018 60.00%
  5 Phạm Trần Khánh Ngọc Phạm Trần Khánh Ngọc 15:15 19/10/2018 56.67%
  6 Nhung Lê Nhung Lê 08:17 22/07/2018 43.33%
  7 Mỹ Diệu Mỹ Diệu 12:44 03/08/2018 23.33%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.