1. My Online Test


  There are 35 questions for you.

  Time allow: 40 minutes

  Thời gian làm bài: 40 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Giang thái thị cẩm Giang thái thị cẩm 23:09 13/06/2018 60.00%
  2 Linh Linh Linh Linh 14:24 28/10/2018 0.00%
  3 Linh Linh Linh Linh 14:23 28/10/2018 0.00%
  4 Giang thái thị cẩm Giang thái thị cẩm 23:54 13/06/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.