Signs.............!


Nè mấy thánh lười 

Thời gian làm bài: 8 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 hung pham hung pham 00:00:46 15:29 03/06/2018 100.00%
  2 Cris Thương Cris Thương 00:02:17 09:27 05/06/2018 100.00%
  3 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:02:27 11:53 15/06/2018 100.00%
  4 Cris Thương Cris Thương 00:02:36 09:24 05/06/2018 100.00%
  5 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:02:36 11:50 15/06/2018 100.00%
  6 Cris Thương Cris Thương 00:02:39 09:21 05/06/2018 100.00%
  7 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:02:51 11:47 15/06/2018 100.00%
  8 Cris Thương Cris Thương 00:03:27 09:18 05/06/2018 100.00%
  9 Phạm Viễn Phạm Viễn 00:04:53 06:58 05/06/2018 100.00%
  10 Phạm Viễn Phạm Viễn 00:06:21 22:56 04/06/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.