Signs.............!

Nè mấy thánh lười 

Thời gian làm bài: 8 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Phạm Viễn Phạm Viễn 21:24 04/06/2018 100.00%
  2 Phạm Viễn Phạm Viễn 22:56 04/06/2018 100.00%
  3 Phạm Viễn Phạm Viễn 18:25 14/06/2018 100.00%
  4 Phạm Viễn Phạm Viễn 06:58 05/06/2018 100.00%
  5 Cris Thương Cris Thương 09:18 05/06/2018 100.00%
  6 Cris Thương Cris Thương 09:21 05/06/2018 100.00%
  7 Cris Thương Cris Thương 09:24 05/06/2018 100.00%
  8 Cris Thương Cris Thương 09:27 05/06/2018 100.00%
  9 Hưng Phạm Hưng Phạm 11:47 15/06/2018 100.00%
  10 Hưng Phạm Hưng Phạm 11:50 15/06/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.